Výpl?ové materiály

Výpl?ové materiály používáme k ?ešení hlubších vrásek, vpadlých jizev, ke korekci velikosti a tvaru rt?.

Kyselina hyaluronová tvo?í hlavní sou?ást synoviální tekutiny. ?ím vyšší je koncentrace kyseliny hyaluronové, tím lepší jsou visko-elastické vlastnosti.

Hyaluronová kyselina je p?írodní, t?lu vlastní substance, obsažená v mnoha orgánech t?la.Kyselina hyaluronová (KH) je p?irozen? se vyskytující glykosaminoglykan, ?ili lineární polysacharid, o velké molekulové hmotnosti. Je složena z opakujících se disacharidových jednotek (kyselina D-glukuronová a N-acetylglukosamin).

Struktura molekuly kyseliny hyaluronové zp?sobuje i p?i nízké koncentraci její schopnost vázat mnoho molekul vody za tvorby viskózního gelu, který pojivovým tkáním p?ináší schopnost odolávat vn?jšímu tlaku.

Regeneruje  tak ú?inn?, že potla?uje i proces stárnutí k?že a je využíván i v kosmetických omlazovacích p?ípravcích. Urychluje také hojící procesy a potla?uje vznik jizev.

Pro využití v estetické medicín? je kyselina hyaluronová používá v podob? gelu v injekcích. Preparáty se liší podle velikosti ?ástic gelu. To znamená, že se pro korekcí hrubších vrásek a hlubších defekt? aplikují preparáty s v?tšími ?ásticemi.

Kyselina hyaluronová aplikovaná do k?že zvyšuje schopnost k?že vázat vodu, posiluje pevnost a pružnost pokožky; podporuje tvorbu nových kolagenových a elastických vláken; ošet?ené ?astí k?že jsou m?kké, poddajné a mají p?irozený vzhled.

Aplikujeme pouze kvalitní a prov??ené výpl?ové materiály od p?edních výrobc?.

Hlavní výpl?ové materiály jsou: Restylane, Juvederm, Esthelis, Princess.

  • výpl?ový materiál aplikujeme tenkou jehli?kou do povrchových partií k?že. Efekt je ihned po aplikaci patrný
  • novinkou je použítí kanyl k aplikaci injek?níhomateriálu. Výhoda kanyl se omezení po?tu vpich? do k?že,  lze ošet?it i více partií z jednoho vpichum, omezení poran?ní k?že a podkoží p?i aplikaci, klientky udávají výrazn? menší bolestivost p?i aplikaci. Použítí kanyly je za p?íplatek, dle typu kanyly 200 – 500 K?.
  • dlouhodobost zákroku je ur?ena typem preparátu. Rozd?lují se na krátkodobé (trvání ú?inku 6 – 9 m?síc?), st?edn?dobé (1 – 2 roky), dlouhodobé (5 i více let)
  • p?ed aplikací aplikujeme anestezii EMLA krémem
  • ošet?ované místo b?hem zákoku chladíme
  • cca 3 dny po zákroku by se ošet?ená oblast m?la vyhýbat namáhání, cca 10-14 dn? ošet?ené partie nemasírovat.
  • aplikace vždy až po odborné konzultaci a podrobném vysv?tlení metody léka?em

Ceník